1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Beskrivelse af praktiksted

Bekendtgørelsens tekst § 14: ”Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal inde­holde følgende:

1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelses­in­sti­tu­tionen”.

Praktikstedsbeskrivelsen består af 3 dokumenter:

1. Praktikstedsbeskrivelse – Beskrivelse af praktikstedet

2. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktikperiode

3. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for anden praktikperiode

Beskrivelse af praktiksted

1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

Institutionens navn:

Aktivitetscentret/ Værested Den Gule Dør

Adresse:

Sygehusvej 25 B 4600 Køge

Tlf.:

56676260

E-mailadresse:

hny@koege.dk Jørgen.cramer.pedersen@koege.dk

Hjemmesideadresse:

www.denguledoer.dk

Åbningstider:

Mandag: 9.00 – 15.00/ tirsdag: 9.00 – 19.00

Onsdag: 9.00 – 16.00 / torsdag: 9.00 – 15.00

Fredag: 9.00 – 14.00

Leder for specialområdet:

Susanne Trap

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Ca. 400 m2

Forskellige værksteder ex. Sy- maling- motion - køkken

Antal børn/unge/voksne:

Ca. 100 dagligt gennemsnit 35

Aldersgruppe:

18 - ►

Beskrivelse af målgruppen:

Borgere i Køge kommune med en psykisk lidelse

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Brugerindflydelse – kost og motion - undervisning

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

1) Involveringspædagogik

2) Ny struktur: Brugerindflydelse 2008

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

1’RN’s personale (pædagogisk)

Psykiatrisøjlen (forskellige faggrupper)

Distriktpsykiatrisk center.

Personalegruppens sammensætning:

1 plejere, 2 pædagoger,

2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Første praktikperiode

Tema: Den pædagogiske relation

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) indgå i praktikstedets daglige praksis

b) indgå i og udvikle betydende relationer

færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer

d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

Uddannelsesplan første praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den stu­derende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompe­tenc­e­mål?

Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler)

a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces

b)Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen

c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationen

d)Magt og etik i relationer

A) Samspil og relationer sker via cafe og aktivitetsværkstederne

B) Proces:

Ønske : At få hjælp til forståelse af opgaven

Læring
Livskvalitet
”kan selv”

Personlig udvikling

C) Klar og tydelig kommunikation i et ligeværdigt forhold – ikke-dømmende.

Dømmende og uligeværdigt samspil kan skabe konflikt

D) Være bevidst om sin rolle som medarbejder.

Arbejde ud fra et ligeværdigt og respektfuldt forhold

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Indblik i psykiatrien

- i det pædagogiske arbejde

- i involveringspædagogikken

Hvordan?

(uddyb ovenstående spørgsmål)

Deltage i Aktiviteter / Arrangementer

Faglitteratur

Supervision – Kurser - konferencetimer

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og eva­luering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Se bilag

Anbefaling af faglitteratur

Se bilag

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

1x2 t. ugl. M. vejleder

Leder orienterer om organisationen .

3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Anden praktikperiode

Tema: Den pædagogiske institution

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde

b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser

c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer

d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis”

Uddannelsesplan anden praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?

Hvordan ser det ud i praksis?

(Gerne eksempler)

a)Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende

b)Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling

c)Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår

d)Praktikstedets Organisation, kultur og ledelse

e)Internt og eksternt samarbejde

f)Magt og etik i den institutionelle ramme

A) Aktivitetscenter for psykisk syge borgere i Køge Kommune §104

Vi arbejder som aktivitetsmedarbejdere – motivation og aktivering

B) Vi arbejder med borgerne omkring deres kreative og sociale kompetencer.

Vi arbejder med brugerindflydelse

Vi udvikler os gennem åbne p-møder og personalesupervision

C) Vi arbejder med gensidig respekt med udgangspunkt i involveringspædagogikken

E) Pr. 1/1 2011 er specialområdet slået sammen

d.v.s. Den Gule Dør, støttecentret 1RN- Huset

Værestedet i Borup og Klemmen med fælles leder.

F) Samarbejder med 1’RN

G) Vi arbejder udfra rummelighed og gensidig respekt, med ganske få specifikke regler.

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Få viden omkring psykiske sygdomme

Indblik og forståelse for brugernes situation

Indblik i forskellige kreative værksteder

Planlægge og deltage i pædagogiske aktiviteter i og udenfor institutionen

Arbejde selvstændigt

At adskille det professionelle og det private

Hvordan?

(Uddyb ovenstående spørgsmål)

Afprøve – spørge – Reflektere – undre sig

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Planlagte konferencetimer

Supervision
P-møder

Kurser / temadage

Anbefaling af faglitteratur

At skære smerten bort

Jacobs dæmoner

Involveringspædagogikken

Endvidere har vi et stort udvalg i andet faglitteratur, som er tilgængelig for den studerende

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

Plan for konferencetimerne 2 t. ugl.

Samarbejde med seminariet omkring den studerende

Leder 1x 2 t. vedr. organisationen

Signalement af praktikuddannelsen (bekendtgørelsens bilag 7):

”Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og videnskabelse.

Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper.

Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider den studerendes opmærksomhedsfelt og overblok i forhold til pædagogisk praksis og profession.

Første praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation, hvorefter fokus tillige omfatter institutionelle perspektiver i anden praktikperiode, for endelig i tredje praktikperiode at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces.”

Centrale kundskabs- og færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder:

”a)Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis

b)Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis

c)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.

d)Etik, værdier og menneskesyn

e)Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis”

På de følgende sider kommer en oversigt over de tre praktikperioders 1)faglige kompetencemål og 2)centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Beskrivelsen af faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for den enkelte praktikperiode er, sammen med praktikstedets uddannelsesplan for samme praktikperiode, udgangspunkt for fastlæggelse af læringsmål for den enkelte studerende

Converted with Word to HTML.